دوره

جزئیات دوره

نام دورهمسئول سفارشات

دوره مسئول سفارشات

  • قیمت: 3000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 6
  • حداقل تعداد نفرات: 4
  • روزهای برگزاری فرد
  • ساعات برگزاری 15-18
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/07
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/29