برگزاری دوره های فنی و حرفه ای در علم و دانش تبریز

دوره

جزئیات دوره

نام دورهمسئول سفارشات

دوره مسئول سفارشات

  • قیمت: 10000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 6
  • حداقل تعداد نفرات: 4
  • روزهای برگزاری فرد
  • ساعات برگزاری 15-18
  • تاریخ شروع دوره : 1400/07/01
  • تاریخ پایان دوره: 1400/08/30