اساتید موسسه

احد اسمعیل زاده

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- شبکه های کامپیوتری

مدرس زبان های برنامه نویسی

مهدی جعفری اصل

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

مدرس برنامه نویسی

عطا بی غمی

کارشناسی ارشد مکانیک - تبدیل انرژی

مدرس نرم افزارهای طراحی صنعتی و ICDL

1