برگزاری دوره های فنی و حرفه ای در علم و دانش تبریز

دوره

جزئیات دوره

نام دورهرایانه کار حسابداری مالی

دوره

  • قیمت: 15000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 6
  • حداقل تعداد نفرات: 6
  • روزهای برگزاری زوج
  • ساعات برگزاری 15-18
  • تاریخ شروع دوره : 1400/04/26
  • تاریخ پایان دوره: 1400/05/31