دوره اموزشی حسابداری مقدماتی

جزئیات دوره

نام دورهحسابداری مقدماتی

دوره

  • قیمت: 30000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 4
  • حداقل تعداد نفرات: 6
  • روزهای برگزاری زوج
  • ساعات برگزاری 14-16
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/07
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/29