دوره

جزئیات دوره

نام دورهسیستم زمین حفاظتی(ارتینگ)

نام مدرسرضا خمسلو

دوره

  • قیمت: 3000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 4
  • حداقل تعداد نفرات: 4
  • روزهای برگزاری زوج
  • ساعات برگزاری 15:30-17
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/07
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/29