برگزاری دوره های فنی و حرفه ای در علم و دانش تبریز

دوره

جزئیات دوره

نام دورهسیستم زمین حفاظتی(ارتینگ)

دوره

  • قیمت: 6000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 4
  • حداقل تعداد نفرات: 4
  • روزهای برگزاری زوج
  • ساعات برگزاری 15:30-17
  • تاریخ شروع دوره : 1400/04/19
  • تاریخ پایان دوره: 1400/06/15