دوره اموزشی حسابداری مقدماتی

جزئیات دوره

نام دورهحسابداری مقدماتی

حسابداری به عنوان یک علم پویا و پرنیاز دائم در حال رشد و پیشرفت است. مباحث دوره آموزش حسابداری مقدماتی در آموزشگاه علم و دانش تبریز علاوه بر استناد به جدیدترین اصول سیستم‌های نظری مالی به حسابداری بازار کار توجه ویژه‌ای دارد. الویت و هدف بسیاری از فراگیران آموزش حسابداری ، اشتغال یا پیاده‌سازی اصول آن در کسب و کار خودشان است. توجه به این مهم باعث شده است مباحث دوره براساس استاندارد آموزش فنی و حرفه ای و  حسابداری کاربردی و بر اساس نیاز مشاغل تهیه و تدوین گردیده است. در حسابداری کاربردی یا حسابداری بازار کار توجه ویژه‌ای به تطابق و کارایی محتوای ارائه شده با کمترین فاصله ممکن با نیازهای یک موسسه بازرگانی یا خدماتی است.

  • قیمت: 300000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 5
  • حداقل تعداد نفرات: 3
  • روزهای برگزاری فرد
  • ساعات برگزاری 15:30-17
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/07
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/29