آموزش تعمیرات موبایل

جزئیات دوره

نام دورهآموزش تعمیرکار تلفن همراه

آموزش تعمیرکار تلفن همراه 

30جلسه آموزشی شامل 10 جلسه نرم افزار و 20 جلسه سخت افزار

  • قیمت: 2000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 9
  • حداقل تعداد نفرات: 7
  • روزهای برگزاری روزهای زوچ
  • ساعات برگزاری 14-17
  • تاریخ شروع دوره : 1401/01/07
  • تاریخ پایان دوره: 1401/02/29